Seznam témat nápovědy CMS systému

Pro lepší kvalitu přehrávaného videa zvolte ve spodním pravém rohu přehrávače: Nastavení - kvalita 1080p

publikování

Novinky


MODULY
publikačního systému CMS Seomax

Jednotlivé funkce jsou rozděleny do modulů, které jsou vzájemně provázány a umožňují jejich spolupráci. Můžete tedy kombinovat články, zboží, komentáře, kalendáře, galerie a podobně. Nové požadavky internetu a uživatelů jsou zpracovávány do nových modulů, které mohou rozšířit váš web. Tím je zajištěn neustálý rozvoj a modernizace webů.

AKTUALITY

Modul pro jednoduché vkládání aktualit a novinek na webovou prezentaci. Systém může vypisovat zkrácenou verzi aktuality s proklikem na celou aktualitu s obrázky, popř. archiv aktualit a novinek.

Ukázka

fotogalerie

FOTOGALERIE

Jednoduché vytváření fotogalerií a jejich popisů. Automatické úpravy velikostí náhledových a full obrázků při nahrávání do systému.

Ukázka

fotogalerie

ANKETY A DOTAZNÍKY

V administraci tohoto modulu můžete zadávat otázky pro anketu nebo dotazníku. Monitorovat výsledky + jejich editaci. Modul obsahuje programovou úpravu zakázání vícenásobného hlasování.

Ukázka

fotogalerie

KATALOG

Modul umožňuje jednoduše na webovou prezentaci vkládat sekce produktů, produkty s obrázky, popisky, filtry řazení a zobrazení, přidat tlačítko s URL adresou nebo tlačítko s nasměrováním na objednávkový formulář popř. e-shop.

Ukázka

fotogalerie

BANNEROVÝ SYSTÉM

Obrázková navigace představuje moderní dynamické řešení s maximálním komfortem pro uživatele. Vhodným využitím upoutávek můžete Vaše návštěvníky snadno směrovat k cíli, do zvolených částí webové prezentace.

Ukázka

fotogalerie

SLIDESHOW BANNER

Modul umožňuje snadno měnit obrázky přehrávané v animovaném slideshow banneru. Banner je vyroben moderní technologií Jquery, kterou podporují mobilní telefony i tablety.

Ukázka

fotogalerie

FORMULÁŘE NA MÍRU

Výroba formuláře na míru dle představ zákazníka s propojením na CMS administrační část webové prezentace. Zde lze označovat vyřízené nebo doručené poptávky, popř. naprogramovat další funkce.

Ukázka

fotogalerie

VÝROBA MODULŮ

Výroba modulů administrační části CMS systému dle Vašich požadavků.

Ukázka

fotogalerie

Poděbradovo nám. 1, 796 01 PROSTĚJOV
CZECH REPUBLIC

Tel.: 775 602 999, info@seomax.cz

Více informací: www.seo-max.cz

X

Informace o webu

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.cms-seomax.cz je SEOMAX o.s., IČ: 48746088, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.cms-seomax.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.cms-seomax.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.cms-seomax.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese info@seomax.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Cookies

“Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.cms-seomax.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Tento web, vzhledem ke svému tématu, se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web.

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů CSS a maximálně dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost.